Dinsdag 2019/2020

21e Speeldag HCP Scratch
John de Waal - Stef Janssen   3 - 2 2 - 3
Dick Groeneveld - Tonnie Wannet   0 - 5 0 - 5
Patrick de Kort - Piet Cox     4 - 1 4 - 1
Sander Gremmen - Herma Wannet   4 - 1 4 - 1
John Peterse - Jos van Geelen   4 - 1 4 - 1
Vince Yamashita - David van Geelen   5 - 0 5 - 0
geen team 13 - geen team 14   0 - 0 0 - 0

 

Puntenklassement Scratchleague  
0 Team Punten HG HS Pinfall Games Gem
1 Vince Yamashita 73,5 268 879 16049 84 191
2 John Peterse 65 214 781 14672 84 175
3 Patrick de Kort 64 247 872 13862 72 193
4 Stef Janssen 61 253 892 14801 80 185
5 Tonnie Wannet 60 236 810 14614 84 174
6 Piet Cox 55 248 794 14709 84 175
7 David van Geelen 54,5 257 906 12974 66 197
8 John de Waal 50 226 775 13299 76 175
9 Jos van Geelen 48 228 800 14638 84 174
10 Herma Wannet 33,5 214 755 13286 80 166
11 Sander Gremmen 21 233 813 10302 60 172
12 Dick Groeneveld 11 214 706 4817 31 155

 

Puntenklassement Handicapleague    
0 Team Punten HG HS Pinfall Pinfall HCP Games Gem
1 Tonnie Wannet 68,5 236 810 14614 16454 84 174
2 John Peterse 68,5 214 781 14672 16328 84 175
3 Vince Yamashita 64,5 268 879 16049 16473 84 191
4 Piet Cox 56 248 794 14709 16157 84 175
5 Stef Janssen 54,5 253 892 14801 15761 80 185
6 John de Waal 54 226 775 13299 14635 76 175
7 Patrick de Kort 54 247 872 13862 14410 72 193
8 Jos van Geelen 48,5 228 800 14638 16102 84 174
9 Herma Wannet 42 214 755 13286 15174 80 166
10 David van Geelen 40 257 906 12974 13014 66 197
11 Sander Gremmen 34 233 813 10302 11698 60 172
12 Dick Groeneveld 12 214 706 4817 5828 31 155

 

hoogste game heren
1 Vince Yamashita 268
2 David van Geelen 257
3 Stef Janssen 253
hoogste game dames
1 Herma Wannet 214
hoogste serie heren
1 David van Geelen 906
2 Stef Janssen 892
3 Vince Yamashita 879
hoogste serie dames  
1 Herma Wannet 755

 

aantal 200 games 192
aantal 800 series 24
aantal 900 series 1
League gem deze week 176,3
League gemiddelde 178,6

 

Dinsdagleague 2019 /2020       Bijgewerkt t/m 18-2-2020        
    HCP G1 G2 G3 G4   HG HS TPF G GEM aantal 200
David van Geelen   2 0 0 0 0 0 257 906 12974 66 196,58 26
Patrick de Kort   5 223 193 189 185 790 247 872 13862 72 192,53 29
Vince Yamashita   6 198 201 225 180 804 268 879 16049 84 191,06 35
Stef Janssen   10 200 170 208 151 729 253 892 14801 80 185,01 25
Piet Cox   17 169 154 200 160 683 248 794 14709 84 175,11 16
John de Waal   18 173 201 174 161 709 226 775 13299 76 174,99 10
John Peterse   18 194 203 181 178 756 214 781 14672 84 174,67 10
Jos van Geelen   18 140 157 192 156 645 228 800 14638 84 174,26 15
Tonnie Wannet   18 167 175 190 172 704 236 810 14614 84 173,98 12
Sander Gremmen   20 176 159 227 150 712 233 813 10302 60 171,70 9
Herma Wannet   23 163 153 189 160 665 214 755 13286 80 166,07 3
Dick Groeneveld   31 152 139 93 0 384 214 706 4817 31 155,39 2